Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Sách chuyên khảo: Chuyển dịch cơ cấu đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả TS. Nguyễn Tiến Long, TS. Trần Văn Quyết
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung