Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu tái sinh chồi trực tiếp từ cuống lá và mảnh lá của giống khoai lang Chiêm Dâu và KB1
Lĩnh vực Sinh học
Tác giả Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN, 31(4S): 177-184 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Vũ Thị Lan, Phạm Bích Ngọc, Chu Hoàng Hà, Lê Trần Bình (2015) Nghiên cứu tái sinh chồi trực tiếp từ cuống lá và mảnh lá của giống khoai lang Chiêm Dâu và KB1. Tạp chí Khoa học và công nghệ, ĐHQGHN, 31(4S): 177-184