Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nâng cao chất lượng giáo viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu,
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: "20 năm phát triển mô hình đào tạo giáo viên liên thông". Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 0.5
Tóm tắt nội dung

Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng GV trong bối cảnh hội nhập quốc tế