Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vấn đề nghiên cứu bài học trong cộng đồng học tập hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Ngọc Hiếu
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế: “Giáo dục cho mọi người” Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN 0.5
Tóm tắt nội dung

Xây dựng quy trình nghiên cứu bài học trong cộng đồng học tập