Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 越南李朝喃字碑刻考察
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Ngô Thị Ánh Tuyết, Vi Thị Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo quốc tế nghiên cứu và giảng dạy chữ Hán, năm 2019, Đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, 1/2019 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978 - 604 - 958 - 954 -6.
Tóm tắt nội dung