Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên 现代汉语动词“放”的词义考察(与越南语动词“đặt”对比)
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Vi Thị Hoa,
Nhà xuất bản / Tạp chí 国际汉语学报,中国厦门大学 出版社, 第8卷, 第 1辑, Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978 – 7- 5615- 6560-5
Tóm tắt nội dung