Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên .Bàn về xây dựng giáo trình biên dịch tiếng trung theo định hướng phát triển năng lực người học cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung trường ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Quách Thị Nga
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2021
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Người dạy, người học và nội dung học tập là ba yếu tố cơ bản của quá trình dạy học, và giáo trình hay tài liệu học tập chính là phương tiện kết nối 3 yếu tố cơ bản này. Lựa chọn giáo trình phù hợp với nội dung học tập sẽ quyết định hiệu quả của mục tiêu học tập. Tuy nhiên, giáo trình phục vụ cho học tập biên dịch Trung - Việt Việt - Trung ở Việt Nam hiện nay còn ít, gây không ít khó khăn cho quá trình giảng dạy học tập biên dịch tiếng Trung. Bài viết đã thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, tiến hành thống kê thực trạng sử dụng giáo trình biên dịch tiếng Trung hiện nay, khảo sát lấy ý kiến người học là sinh viên chuyên ngữ năm thứ 3 Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên. Từ kết quả khảo sát, bài viết đã đưa ra một số giải pháp về xây dựng cấu trúc giáo trình biên dịch tiếng Trung theo định hướng phát triển năng lực biên dịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong dạy và học biên dịch tại tiếng Trung tại trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.