Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trường đến quá trình sinh trưởng của cây con Lạc tiên (Passiflora foetida L.) ở giai đoạn vườn ươm
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền*, Trịnh Đình Khá, Nguyễn Hải Hòa, Đàm Văn Vinh, Nông Đức Hiếu, Lồ Di Mềnh
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, Số 5/2020 Số 5 Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-3828
Tóm tắt nội dung

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON LẠC TIÊN (Passiflora foetida L.) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

Nguyễn Thị Thu Hiền1*, Trịnh Đình Khá2, Nguyễn Hải Hòa3, Đàm Văn Vinh1, Nông Đức Hiếu4, Lồ Di Mềnh1

1Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2Trường Đại học Thủy lợi,  Hà Nội

3Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

4Hạt Kiểm lâm thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

TÓM TẮT

Thí nghiệm tiến hành đánh giá ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng đến sinh trưởng của cây con Lạc tiên giai đoạn vườn ươm tại Thái Nguyên. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ (RCBD) với 5 công thức và được nhắc lại 3 lần/mỗi công thức. Chi tiết các công thức trong thí nghiệm như sau: Đối chứng – không phun chất điều hòa sinh trưởng (CT1), phun Atonik (CT2), phun GA3 50ppm (CT3), phun GA3 100ppm (CT4), phun GA3 150ppm (CT5). Kết quả nghiên cứu đã xác định được, ở công thức phun chất điều hòa sinh trưởng Atonik (CT2) cây Lạc tiên có tỉ lệ nảy mầm đạt 20%, 80% sớm nhất so với các công thức còn lại (với 11,73 ngày và 20,93 ngày); công thức phun Atonik cho cây Lạc tiên có tỉ lệ sống cao hơn với 94% và cho sinh trưởng đường kính gốc (D00) cây con lớn hơn so với các công thức còn lại (đạt 0,22 cm, 0,25 cm sau gieo hạt 46 ngày, 53 ngày); còn ở công thức phun GA3 100ppm (CT4) cho sinh trưởng chiều dài thân chính cây Lạc tiên cao hơn so với 4 công thức còn lại.

Từ khóa: Chất điều hòa sinh trưởng, Atonik, GA3, cây Lạc tiên, Thái Nguyên

THE INFLUENCE OF SUITABLE GROWTH REGULATORS ON THE GROWTH OF PASSIFLORA FOETIDA L. AT THE NURSERY STAGE

Nguyen Thi Thu Hien1*, Trinh Dinh Kha2, Nguyen Hai Hoa3, Dam Van Vinh1, Nong Duc Hieu4, Lo Di Menh1

1Thai Nguyen University of Forestry and Agriculture

2Thuyloi University, Hanoi

3Forestry University of Vietnam

4Forest Protection Department of Cao Bang city – Cao Bang province

SUMMARY

The experiment was conducted to determine the effects of suitable growth regulators on the growth of Passiflora foetida L. at nursery stage in Thai Nguyen province. The experiment design was a randomized complete block design (RCBD) with 5 formulas and repeated 3 times per each formula. The formulas in the experiment include: Control - no growth regulator (formula 1), spray Atonik (formula 2), spray GA3 50ppm (formula 3), spray GA3 100ppm (formula 4), and spray GA3 150ppm (formula 5). The results of the study have determined that, in the Atonik spraying formula (formula 2) Passiflora foetida L. had a germination rate of 20% and 80% the earliest compared to the other 4 treatments; The Atonik spraying formulation for Passiflora foetida L. had a higher survival rate with 94%, and the growth of D00 of seedlings bigger than the the other 4 treatments (to achieve 0.22 cm and 0.25 cm after sowing seed 46 days and 53 days); While in the spraying formula GA3 100ppm (formula 4) for growth of main stem length of Passiflora foetida L. was higher than the other 4 treatments.