Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên, Nguyễn Mạnh Hùng, Ô Kim Duy
Nhà xuất bản / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 133 Số 3 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung