Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất và chất lượng của giống ngô nếp lai HN88 tại Thái Nguyên
Lĩnh vực Nông nghiệp - Lâm nghiệp
Tác giả Đặng Văn Minh, Trần Trung Kiên
Nhà xuất bản / Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 265 Năm 2015
Số hiệu ISSN/ISBN 0866-7020
Tóm tắt nội dung