Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vài nét tình hình nghiên cứu ngôn ngữ Toán học
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Trần Ngọc Bích
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 135 Số 5 Năm 15
Số hiệu ISSN/ISBN Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN
Tóm tắt nội dung

Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa ngôn ngữ sử dụng hàng ngày với ngôn ngữ toán học, những khó khăn về ngôn ngữ mà HS thường gặp phải trong học toán, vấn đề ngôn ngữ toán học trong chương trình môn Toán ở một số nước trên thế giới… Ở Việt Nam đã có một số nhà nghiên cứu quan tâm đến vấn đề ngôn ngữ toán học và việc sử dụng ngôn ngữ toán học trong nhà trường phổ thông. Bài viết tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề ngôn ngữ toán học trên thế giới và Việt Nam với mong muốn gợi ra những định hướng nghiên cứu để ngày càng có nhiều hơn những kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ toán học và việc sử dụng ngôn ngữ toán học trong thực tiễn dạy học, ...