Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Chênh lệch thu nhập theo giới tính: Lý thuyết và thực trạng tại Việt Nam
Lĩnh vực Kinh tế học
Tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Ngân
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 15 Số 191 Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung