Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển chương trình đào tạo giáo viên GDCD ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Nguyễn Thị Khương,
Nhà xuất bản / Tạp chí Giáo dục và xã hội Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Xuất phát từ đặc trưng của nhà trường phổ thông hiện đại, hội nhập quốc tế và yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên phổ thông. Đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyển mục tiêu và nội dung đào tạo từ tiếp cận tri thức sang đào tạo năng lực cho người học. Trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã rất chú trọng tới việc phát triển chương trình đào tạo giáo viên. Bên cạnh các chương trình khác, chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục công dân được xây dựng về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, chương trình hiện nay vẫn còn nghiêng về kiến thức hàn lâm; các kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; kỹ năng mềm còn chưa được đề cập nhiều trong chương trình. Do vậy, chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục công dân cần được tiếp tục xây dựng, phát  triển hơn nữa để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.