Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở các lớp cuối cấp tiểu học trên cơ sở vận dụng lý thuyết kiến tạo
Lĩnh vực Xã hội - Nhân văn
Tác giả Trần Ngọc Bích và nhóm nghiên cứu
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Khoa học và công nghệ - ĐHTN Tập 120 Số 6 Năm 14
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Vận dụng lý thuyết kiến tạo trong dạy học nói chung, dạy học môn Toán nói riêng sẽ góp phần phát triển năng lực người học, nâng cao hiệu quả dạy học. Qua các hoạt động dạy học, học sinh tự kiến tạo kiến thức dưới sự điều khiển, định hướng của GV. Đặc biệt, đối với các lớp cuối cấp tiểu học (lớp 4, lớp 5) thì việc rèn luyện cho học sinh năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác, khả năng tự học …  là cần thiết. Do đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán ở các lớp cuối cấp tiểu học trên cơ sở vận dụng lý thuyết kiến tạo.