Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Ứng dụng hệ thông tin địa lý(GIS) và phần mềm Mapinfo biên tập bản đồ du lịch tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý địa danh đường phố phục vụ quản lý đô thị

 • Tác giả : Trịnh Hữu Liên, Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng hệ thông tin địa lý xây dựng bản đồ phân bố không gian online

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Nguyễn Lê Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 110 Số 10 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 106 Số 6 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Sea level rise and flood risk in coastal areas of Vietnam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Thị Lan Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Sustainable Agriculture through ICT innovation, which will be held in Turin (Torino), Italy from the 23th until the 27th of June 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 104 Số 4 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Lan Hương, Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 101 Số 1 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Vai trò của yếu tố tự nhiên đối với kinh tế, văn hóa dân tộc Dao ở miền núi phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Tiến Việt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, tháng 9/2012, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012. Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Simulation impact of Climate change on agriculture land use sustainability using SALUS - WebGIS: Case study in Northern Vietnam

 • Tác giả : Thanh Van Hoang, Tien Yin Chou, Chih Yuan Chien, Viet Khanh Tran
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: World coference on computers in agriculture, Taipei, Taiwan, 2012. Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Actual situation and some solutions to improve Human Development Index in Vietnam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Demographic transision in Bac Kan province, Vietnam period 1999 – 2009 and forcasting the once for the next 10 years

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Hà Thị Biên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Sử dụng hệ thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển KT-XH tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Thành lập bản đồ số hóa độ cao - Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 55 Số 7 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 52 Số 4 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 47 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập tháp dân số trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 46 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý
 
Trang 6/126 <12345678910...125126>