Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Perfect absorber metamaterials: peak, multi-peak and broadband absorption

 • Tác giả : D. T. Viet, N. T. Hien, P. V. Tuong, N. Q Minh, P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, V. D. Lam.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 322 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Characterizations of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies

 • Tác giả : Nguyen Thi Hien, Ly Nguyen Le, Pham Thi Trang, Bui Son Tung, Ngo Duc Viet, Phan Thi Duyen, Nguyen Manh Thang, Do Thanh Viet, YoungPak Lee, Vu Dinh Lam, Nguyen Thanh Tung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 103 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Broadband negative refractive index obtained by plasmonic hybridization in metamaterials

 • Tác giả : Hien T. Nguyen, Tung S. Bui, Sen Yan, Guy A. E. Vandenbosch, Peter Lievens, Lam D. Vu and Ewald Janssens
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 109 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Ngô Thị Thu Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Chi nhánh Thái Nguyên

 • Tác giả : Ngô Thị Thu Mai, Phạm Thị Thu Hiền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp huy động nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : "Hà Quang Trung [Đại học Nông Lâm]", "Ngô Xuân Hoàng", "Lý Văn Toàn"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Phát triển Đại học Kinh tế Quốc dân Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc

 • Tác giả : "Bùi Đình Hòa", "Hà Quang Trung"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Quốc tế Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Solutions forimplementation of program “Rapid and sustainable foverty reduction” in Bac Kan province

 • Tác giả : Hà Quang Trung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Quốc tế Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kết quả một số chương trình giảm nghèo của tỉnh Bắc Kạn – Kinh nghiệm và giải pháp

 • Tác giả : Hà Quang Trung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nguyện vọng của hộ nông dân Thái Nguyên về công tác Khuyến nông đến năm 2012

 • Tác giả : Hà Quang Trung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Thực trạng đội ngũ cán bộ khuyến nông tỉnh Thái Nguyên và định hướng phát triển

 • Tác giả : Hà Quang Trung - Trường Đại học Nông Lâm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

An ninh lương thực cho phát triển nông thôn Việt Nam.

 • Tác giả : "Trần Chí Thiện", "Hà Quang Trung"
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nhà Xuất bản Nông nghiệp Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu tính chất vật lý, cơ học gỗ loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C cheng & L. K. Fu, 1975)

 • Tác giả : Lê Văn Phúc, Nguyễn Việt Hưng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ, TNU Tập 150 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C cheng & L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Lê Văn Phúc, Nguyễn Thị Thoa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w. c cheng & l. k. fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Lê Văn Phúc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 18 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w. c cheng & l. k. fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang.

 • Tác giả : Lê Văn Phúc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 8 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Vân dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý nhân lực của doanh nghiệp,

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Kết cấu của văn hóa kinh doanh dưới góc độ triết học”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 6 (25), tr. 45 – 55.

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr. 131 – 135.

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr. 115 – 118.

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học
 
Trang 6/154 <12345678910...153154>