Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phân tích đặc điểm ẩn dụ tri nhận của từ "ăn" trong tiếng Hán và so sánh với từ ngữ tương đương trong tiếng Việt
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh, Đỗ Thị Qúy Lan
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978-604-62-5767-7
Tóm tắt nội dung

Bài viết vận dụng lý luận ẩn dụ tri nhận, từ góc độ ngữ nghĩa và hàm ý văn hóa tiến hành phân tích đặc điểm ẩn dụ tri nhận của động từ “ăn” trong tiếng Hán và tiếng Việt. Thông qua nghiên cứu có thể phát hiện miền nguồn chỉ động tác “ăn” ánh xạ sang miền đích với các đối tượng tân ngữ thường là công cụ, nơi chốn, nguồn gốc, kết quả, tiền bạc, thời gian, nguyên liệu, tình cảm, hành vi”.  Mỗi loại ánh xạ đều được sử dụng ở những ngữ cảnh cụ thể  và kết quả thu nhận được từ việc ánh xạ từ miền nguồn sang miền đích  đều là sự tri nhận của con người về thế giới sự vật, hiện tượng khách quan.