Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn tiếng Trung Quốc, Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa
Nhà xuất bản / Tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về dạy học qua dự án lần thứ 3 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN:978-604-62- 5767 -7
Tóm tắt nội dung

Bài viết thông qua khảo sát tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn tiếng Trung, Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học tại Bộ môn.