Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

New results on robust finite-time passivity for fractional-order neural networks with uncertainties

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong, Dương Thị Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters (2018) DOI: 10.1007/s11063-018-9902-9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Design of unknown input reduced-order observers for a class of nonlinear fractional-order time-delay systems

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 32(3) (2018) 412-423 Tập 3 Số 32 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Control 20(4) (2018) 1541-1550 Tập 4 Số 20 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Exponential Stability and Passivity Analysis of Delayed Switched Systems with Nonlinear Perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems, and Signal Processing 37(2) (2018) 569-592 Tập 2 Số 37 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Reachable sets bounding for generalized neural networks with interval time-varying delay and bounded disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hieu Manh Tran, Hieu Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Computing and Applications 29(10) (2018) 783–794 Tập 10 Số 29 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

State transformations of time-varying delay systems and their applications to state observer design

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S 10(3) (2017) 413-444 Tập 3 Số 10 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Reachable Sets Bounding for Switched Neural Networks Systems with Discrete, Distributed Delays and Bounded Disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyen Thi Huyen Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters 46(1) (2017) 355–378 Tập 1 Số 46 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Reachable sets bounding for switched systems with time-varying delay and bounded disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hieu Trinh, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Systems Science 48(3) (2017) 494-504 Tập 3 Số 48 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New inequality-based approach to passivity analysis of neural networks with interval time-varying delay

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hiếu Trịnh, Lê Văn Hiện
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neurocomputing 194 (2016) 301-307 Số 194 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Exponential stabilization of time-varying delay systems with non-linear perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Vu Ngoc Phat, Tyrone Fernando, Hieu Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IMA Journal of Mathematical Control and Information 31(4) (2014) 441-464 Tập 4 Số 31 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IMA Journal of Mathematical Control and Information 28(4) (2011) 475-486 Tập 4 Số 28 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hoà tan

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Trần Thị Thanh Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 185 Số 9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Forecasting Vietnam's Inflation Rate Based on Arima, Sarima, Scarima Models

 • Tác giả : Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Research Tập 5 Số 19 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR - Fundamental and Applied IT Research) lần thứ X năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment

 • Tác giả : Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 137 Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Mô hình dự báo cải tiến dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao và tối ưu bầy đàn

 • Tác giả : Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Interpolation based on semantic distance weighting in hedge algebra and its application, Journal of Computer and Cybernetics

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer and Cybernetics Tập 33 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 2/126 <12345678910...125126>