Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

“Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Thái Nguyên”

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Quang Cảnh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 458 Số 7 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

On reduced-order linear functional interval observers for nonlinear uncertain time-delay systems with external unknown disturbances

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems, and Signal Processing (2018) DOI: 10.1007/s00034-018-0951-0 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on robust finite-time passivity for fractional-order neural networks with uncertainties

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong, Dương Thị Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters (2018) DOI: 10.1007/s11063-018-9902-9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Robust finite-time guaranteed cost control for positive systems with multiple time delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Design of unknown input reduced-order observers for a class of nonlinear fractional-order time-delay systems

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 32(3) (2018) 412-423 Tập 3 Số 32 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New results on stabilization of fractional-order nonlinear systems via an LMI approach

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Control 20(4) (2018) 1541-1550 Tập 4 Số 20 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Exponential Stability and Passivity Analysis of Delayed Switched Systems with Nonlinear Perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Circuits, Systems, and Signal Processing 37(2) (2018) 569-592 Tập 2 Số 37 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Reachable sets bounding for generalized neural networks with interval time-varying delay and bounded disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hieu Manh Tran, Hieu Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Computing and Applications 29(10) (2018) 783–794 Tập 10 Số 29 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

State transformations of time-varying delay systems and their applications to state observer design

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Discrete and Continuous Dynamical Systems - Series S 10(3) (2017) 413-444 Tập 3 Số 10 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Reachable Sets Bounding for Switched Neural Networks Systems with Discrete, Distributed Delays and Bounded Disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyen Thi Huyen Thu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters 46(1) (2017) 355–378 Tập 1 Số 46 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Reachable sets bounding for switched systems with time-varying delay and bounded disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hieu Trinh, Dinh Cong Huong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Systems Science 48(3) (2017) 494-504 Tập 3 Số 48 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New inequality-based approach to passivity analysis of neural networks with interval time-varying delay

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Hiếu Trịnh, Lê Văn Hiện
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neurocomputing 194 (2016) 301-307 Số 194 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Exponential stabilization of time-varying delay systems with non-linear perturbations

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Vu Ngoc Phat, Tyrone Fernando, Hieu Trinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IMA Journal of Mathematical Control and Information 31(4) (2014) 441-464 Tập 4 Số 31 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Novel optimal guaranteed cost control of non-linear systems with mixed multiple time-varying delays

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyễn Thị Thanh Huyền,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IMA Journal of Mathematical Control and Information 28(4) (2011) 475-486 Tập 4 Số 28 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Xây dựng hệ chẩn đoán lỗi tiềm ẩn của máy biến áp lực dựa trên mạng neural kết hợp với phương pháp phân tích khí hoà tan

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Tiến Duy, Trần Thị Thanh Thảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 185 Số 9 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Forecasting Vietnam's Inflation Rate Based on Arima, Sarima, Scarima Models

 • Tác giả : Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Research Tập 5 Số 19 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR - Fundamental and Applied IT Research) lần thứ X năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment

 • Tác giả : Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 137 Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 2/126 <12345678910...125126>