Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh của loài Thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w. c cheng & l. k. fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang

 • Tác giả : Lê Văn Phúc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 18 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc quần thể loài Thiết sam giả lá ngắn (pseudotsuga brevifolia w. c cheng & l. k. fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang.

 • Tác giả : Lê Văn Phúc,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT Tập 8 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Lâm nghiệp

Vân dụng phép biện chứng duy vật trong quản lý nhân lực của doanh nghiệp,

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Kết cấu của văn hóa kinh doanh dưới góc độ triết học”, Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, số 6 (25), tr. 45 – 55.

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

Mâu thuẫn trong thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr. 131 – 135.

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 124 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Bàn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 124, số 10, tr. 115 – 118.

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Triết học - Xã hội học - Chính trị học

“Về văn hóa kinh doanh và một số nét về vai trò của văn hóa kinh doanh trong sự phát triển bền vững”, Tạp chí Triết học, số 3 (274), tr. 75 – 82

 • Tác giả : Ngô Thị Tân Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Xã hội - Nhân văn

Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến, Trần Thị Ngọc Linh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 155 Số 8 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kinh nghiệm tổ chức hệ thống thông tin kế toán quản trị tại một số nước trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp sản xuất - chế biến chè Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Lan Anh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Vận dụng kế toán trách nhiệm phục vụ hoạt động kiểm soát tại các doanh nghiếp sản xuất và chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2015

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 1 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Chỉ tiêu vòng quay tín dụng trong hiệu quả kinh doanh ngân hàng

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 145 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại cổ phần đầu tư và Phát triển Việt Nam lộ trình Basel II

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Nguyễn Thị Hồng Yến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 136 Số 1 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng chính sách hàng tồn kho hợp lý trong công tác kế toán quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp chế biến chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung, Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hoài Thu, Trần Đình Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 130 Số 16 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 135 Số 10 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Xây dựng Hệ thống thông tin kế toán quản trị tại một số nước trên thế giới và bài học cho các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 113 Số 8 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại các doanh nghiệp chế biến chè tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 122 Số 9 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Kế toán quản trị chi phí tại các công ty chế biến chè trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Nhung,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 118 Số 7 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 10/158 <12...67891011121314...157158>