Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Điều khiển trượt cho đối tượng con lắc ngược có liên kết đàn hồi sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vu Nhu Lan, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR) Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nội suy dựa trên trọng số khoảng cách ngữ nghĩa kết hợp tối ưu bằng giải thuật di truyền cho bộ điều khiển đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” (FAIR - Fundamental and Applied IT Research) lần thứ X năm 2017 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment

 • Tác giả : Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 137 Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Application of hedge algebras with the nonlinear semantization and desemantization in the aircraft landing control problem

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 151 Số 6 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Mô hình dự báo cải tiến dựa trên chuỗi thời gian mờ bậc cao và tối ưu bầy đàn

 • Tác giả : Nghiêm Văn Tính, Nguyễn Công Điều, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 159 Số 14 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Interpolation based on semantic distance weighting in hedge algebra and its application, Journal of Computer and Cybernetics

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Vu Nhu Lan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer and Cybernetics Tập 33 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Nghiên cứu điều khiển trường nhiệt độ trong phôi tấm sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 181 Số 5 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Applying Fuzzy Fp-Treeto Mine Fuzzy Association Rules Using Hedge Algebras Based Approach

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Lam Hung Son, Nghiem Van Tinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Tập 2 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Forecasting Model for Enrolment Combining Weighted Fuzzy Time Series and Fourier Series Transform

 • Tác giả : Nghiem Van Tinh, Nguyen Tien Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Tập 3 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Design of Sugeno fuzzy logic controller for Resistance furnace

 • Tác giả : Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Van, Tong Hai Yen, Nghiem Van Tinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS) Tập 3 Số 8 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Designing the Controller Based On the Approach of Hedge Algebras and Application for Temperaturecontrol Problem of Slab

 • Tác giả : Kien Vu Ngoc, Cong Nguyen Huu, Duy Nguyen Tien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal Of Engineering Research (AJER) Tập 7 Số 6 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế hệ thống bài tập củng cố kiến thức trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 2

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Giáo dục và Xã hội Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Can thiệp cho trẻ rối nhiễu tâm trí trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên, khó khăn và giải pháp

 • Tác giả : Lê Thị Phương Hoa,Nguyễn Ngọc Hiếu, Lê Như Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Dạy và học ngày nay Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên hiện nay

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Thiết bị giáo dục Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Những khó khăn tồn tại trong công tác thực tập sư phạm của sinh viên

 • Tác giả : Nguyễn Ngọc Hiếu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Tập 188 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vai trò của học vấn với năng suất lao động bình quân trên một giờ lao động: Nghiên cứu được thực hiện từ các quốc gia Asean

 • Tác giả : Trần Văn Quyết
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 244 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Sử dụng mô hình Probit để đo lường các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp của lao động dân tộc thiểu số khu vực biên giới phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Văn Quyết, Dương Thanh Tình, Nguyễn Phương Đại
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 2 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải quyết thiếu việc làm cho lao động dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây quế tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

 • Tác giả : Trần Văn Quyết và cộng sự
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 172 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Transition in Goods Export Structure in the Northeast Region of Vietnam

 • Tác giả : Nong Ngoc Hung, Tran Van Quyet, Tran Quang Huy, Dinh Hong Linh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 10/133 <12...67891011121314...132133>