Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Thu Hằng
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí Thiết bị Giáo dục Tập 152 Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Dạy học theo tiếp cận năng lực đang được toàn ngành Giáo dục quan tâm. Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực chung cần được chú trọng phát triển cho học sinh trong dạy học. Bài báo đề cập đến việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Tự nhiên - Xã hội ở tiểu học.