Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu tiếp nhận, dịch thuật và ảnh hưởng của tiểu thuyết Kim Dung tại Việt Nam
Lĩnh vực Văn học
Tác giả Nguyễn Thị Mai,
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Hồng Đức Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN 978-604-89-7829-7
Tóm tắt nội dung

    Nghiên cứu  phân tích sự truyền bá của tiểu thuyết Kim Dung vào Việt Nam từ góc độ dịch thuật và xuất bản;  tiếp  nhân và ảnh hưởng . Từ góc độ “tiếp nhận  Mỹ học”(接受美学) kết hợp bối cảnh kinh tế xã hội tiến hành phân tích nguyên nhân của cơn sốt Kim Dung tại Sài Gòn những năm 60. Cũng từ góc độ “tiếp nhận Mỹ học” ,  Nghiên cứu chỉ ra các phương pháp dịch thuật khác nhau đối với tiểu thuyết Kim Dung tại Việt Nam trong một thời kỳ và giữa các thời kỳ khác nhau, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của sự khác nhau đó.  Nội dung của nghiên cứu được trình bày qua bốn chương.