Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

The Speech Recognition Systems of IOIT for IWSLT 2014

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Acoustic Model for English ASR System using Deep Neural Network

 • Tác giả : Nguyễn Quốc Bảo
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Improving Acoustic Model for Vietnamese Large Vocabulary Continuous Speech Recognition System using Deep Bottleneck features

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Tat Thang Vu, Chi Mai Luong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Multilingual Shifting Deep Bottleneck Features for low-resource ASR

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Jonas Gehring, Markus Muller ,Sebastian Stuker, Alexander Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Optimizing Deep Bottleneck Feature Extraction

 • Tác giả : Quoc Bao Nguyen, Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Effect of N, P, K Dosages on Grain Yeild and Protein Quality of QPM Variety QP4 and Normal Maize Variety LVN10 in Thai Nguyen, Vietnam

 • Tác giả : Tran Trung Kien, Phan Xuan Hao, Đo Tuan Khiem
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Maize for Asia: Emerging Trends and Technologies Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của kali đến năng suất và chất lượng của giống ngô QP4 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của các liều lượng đạm, lân, kali đến năng suất và chất lượng protein của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào, Đỗ Tuấn Khiêm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 11 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao (QPM) vụ Xuân và vụ Thu Đông 2004 - 2005 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Xuân Hào, Đỗ Tuấn Khiêm, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 2 Số 3 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Ảnh hưởng của liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô chất lượng protein cao (QPM) - QP4 và ngô thường - LVN10 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Trung Kiên, Phan Xuân Hào
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam Số 4 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô chất lượng Protein cao vụ Thu Đông 2004 tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Đỗ Tuấn Khiêm, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 10 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả khảo nghiệm một số giống ngô chất lượng Protein cao tại Thái Nguyên

 • Tác giả : Phan Xuân Hào, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số 1 Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

So sánh một số giống ngô chất lượng đạm cao vụ Đông năm 2002

 • Tác giả : Phan Thị Vân, Luân Thị Đẹp, Trần Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 27 Số 3 Năm 2003
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints

 • Tác giả : D. T. V. An, N. D. Yen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applicable Analysis Tập 1 Số 94 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Giải pháp truyền tin ảnh dưới dạng tin nhắn SMS

 • Tác giả : Ngô Thị Vinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 126 Số 130 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Adapting bottle neck feature to multi space distribution for Vietnamese speech recognition

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Conference of the Oriental chapter of the International Coordinating Committee on Speech Databases and Speech I/O Systems and Assessment Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Vietnamese recognition using tonal phoneme based on multi space distribution

 • Tác giả : Nguyen Van Huy, Luong Chi Mai, Vu Tat Thang, Do Quoc Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics Tập 30 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Segmentation of Telephone Speech Based on Speech and Non-Speech Models

 • Tác giả : Michael Heck, Christian Mohr, Sebastian Stüker, Markus Müller, Kevin Kilgour, Jonas Gehring, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, and Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science Tập 8113 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Models of tone for tonal and non-tonal languages

 • Tác giả : Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Florian Metze, Zaid A. W. Sheikh, Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Automatic Speech Recognition and Understanding conference Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

The 2013 KIT IWSLT Speech-to-Text Systems for German and English

 • Tác giả : Kevin Kilgour, Christian Mohr, Michael Heck, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Evgeniy Shin, Igor Tseyzer, Jonas Gehring, Markus Muller, Matthias Sperber, Sebastian Stuker and Alex Waibel
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Workshop on Spoken Language Translation Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học
 
Trang 9/126 <12...5678910111213...125126>