Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca3, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 24 Số 1 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS quantum dots and CdS quantum dots passivated by ZnS shell

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Vu Thi Kim Lien, Le Tien Ha, Pham Thai Cuong, Nguyen Nhu Dat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Application V Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo các nano tinh thể CdSe tan trong nước, định hướng ứng dụng đánh dấu sinh học

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 6 Số 54 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu và chế tạo các tinh thể CdS kích thước nano met ở Việt Nam

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 6 Số 54 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyễn Như Đạt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IOPElectronic Journal, Journal of Physics: Conference Series AMSN08, Published online Tập 187 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Photoluminescence properties of water soluble CdSe/CdS Nanopcrystals

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Le Tien Ha, and Tran Hong Nhung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Influence of Synthesis Condition to Optical Properties of water soluble CdSe and CdSe/CdS Nanopcrystals

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Pham Thi Huong Nhai, Nguyen Xuan Ca, Le Tien Ha, Nghiem Thi Ha Lien, and Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo Hộinghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Photoluminescent emission properties of CdSe/CdS quantum dots synthesized directly in aqueous solution

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications VI Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Water Soluble CdSe and CdSe/CdS Nanocrystals: synthesis and Optical Properties

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 69 Số 7 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Phát xạ huỳnh quang của các chấm lượng tử CdSe và CdSe/CdS cho ứng dụng đánh dấu sinh học

 • Tác giả : Chu Việt Hà, Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 80 Số 4 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Synthesis and optical properties of water soluble CdSe/CdS quantum dots for biological applications

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nghiem Thi Ha Lien, Le Tien Ha, Vu Dinh Lam, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, IOP Publishing Tập 3 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Ứng dụng đánh dấu sinh học của các chấm lượng tử bán dẫn

 • Tác giả : Chu Việt Hà, Trần Anh Đức, Đỗ Thị Duyên và Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Photostability of cdse quantum dots dispersed in aqueous solution

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Tran Anh Duc, Tran Quang Huy, Duong Thi Lan, Le Tien Ha and Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Adv. Opts., Photonics, Spectroscopy and Applications - ICPA VII Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Synthesis and optical properties of CdSe Semiconductor Nanoparticles Dispersed in Citrate Aqueous solution

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Nhuan, Khong Thi Quynh, Cao Thi Thuy Hai, Nguyen Thi Lan Anh, Tran Hong Nhung and Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science & Technology Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano chấm lượng tử CdSe cho ứng dụng đánh dấu sinh học

 • Tác giả : Chu Việt Hà, Nguyễn Thị Vân, Trần Anh Đức, Vũ Thị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 113 Số 13 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Photostability of CdSe quantum dots dispersed in aqueous solution

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Tran Anh Duc, Tran Quang Huy, Duong Thi Lan, Le Tien Ha and Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Advances in Optics Photonics Spectroscopy & Applications VII Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Synthesis and optical properties of SiO2 coated CdSe/CdS quantumdots,

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Hoang Thi Hang, Dinh Hung Manh, Vu Thi Kim Lien, and Tran Hong Nhung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 2nd International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN2014) Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Synthesis and optical properties of CdSe semiconductor nanoparticles dispersed in citrate aqueous solutions

 • Tác giả : Chu Viet Ha, Nguyen Thi Bich Ngoc, Khong Thi Quynh, Cao Thi Thuy Hai, Nguyen Thi Lan Anh, Tran Hong Nhung, Vu Thi Kim Lien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ -VAST Tập 52 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu chế tạo các vật liệu hiện đại tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Chu Việt Hà , ĐỗThùy Chi, VũThị Kim Liên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology, Thainguyen University Tập 118 Số 4 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin từ 3-clo-2-metylanilin

 • Tác giả : Duong Nghĩa Bang, Nguyễn Đăng Đức, Hoàng Lâm, Yu. A. Sayapin, V. N. Komissarov, V.N. Minkin.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên Tập 128 Số 14 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa - Công nghệ thực phẩm
 
Trang 9/123 <12...5678910111213...122123>