Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Lý luận về kỹ năng tư vấn học tập theo học chế tín chỉ của cố vấn học tập ở các trường đại học

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số 112 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số vấn đề lý luận về hoạt động tư vấn cho sinh viên của cố vấn học tập ở các trường đại học

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ dưới góc độ hành động của sinh viên Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tâm lý học Số 6 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Nhận thức của sinh viên các trường đại học về phương thức đào tạo theo tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học&Công nghệ Tập 100 Số 12 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên Đại hoc Thái Nguyên với hoạt động học tập theo tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 299 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số yêu cầu của sinh viên khi tham gia học tập theo học chế tín chỉ

 • Tác giả : Nguyễn Thị út Sáu,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 291 Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Five theorem of sequentially Cohen-Macaulay modules

 • Tác giả : T.N. An, Nguyen Thi Dung, Tran Thi Phuong and Naoki Taniguchi
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Đặc trưng của môđun Cohen-Macaulay dãy qua hệ tham số

 • Tác giả : T. N. An
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 38 Năm 2006
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

An example on co-localization for Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 73 Số 11 Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the catenaricity of Noetherian local rings and quasi unmixed Artinian modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 38 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the unmixedness and the universal catenaricity of local rings and local cohomology modules

 • Tác giả : T. N. An and L. T. Nhan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 321 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Bộ điều khiển điện áp dựa trên đại số gia tử cho hệ thống máy phát tự kích từ

 • Tác giả : Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceeding of the 7th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR'7) Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Study the ability of replacing fuzzy and PI controllers with the Hedge - Algebras - Based controller for DC motor

 • Tác giả : Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen, Thiem Pham Van
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology Tập 52 Số 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

The study of designing the Hedge Algebras based controller for some industrial objects

 • Tác giả : Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, Quang Nguyen Hong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 116 Số 2 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

The Study of Improving the Hedge Algebras Based Contronller

 • Tác giả : Cong Nguyen Huu, Trung Ngo Kien, Duy Nguyen Tien
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science & Technology Tập 101 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Dự báo chuỗi thời gian mờ sử dụng đại số gia tử

 • Tác giả : Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Trịnh Thúy Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities Tập 122 Số 8 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebras Control

 • Tác giả : Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy Nguyen Tien, Phuong Huy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 2014 7th International Congress on Image and Signal Processing Tập 1 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Hedge-Algebra-Based Voltage Controller for a Self-Excited Induction Generator

 • Tác giả : Dinko Vukadinović, Mateo Bašić, Cat Ho Nguyen, Nhu Lan Vu, Tien Duy Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Control Engineering Practice Tập 30 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử - Tự động hóa

Synthesis and optical properties of CdS:Mn2+ and CdS:Mn2+/ZnS core/shell quantum quantum dost

 • Tác giả : Vũ Thị Kim Liên, Chu Việt Hà, Triệu Thị Thu Thuỷ, Vũ Thị Hồng Hạnh, Phạm Thái Cường, Lê Tiến Hà, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Thu Nga
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ASEAN Journal on Science & technology for Development Tập 1 Số 24 Năm 2007
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Optical properties of CdS and CdS/ZnS quantum dots synthesized by reverse micelle method.

 • Tác giả : Vu Thi Kim Lien, Chu Viet Ha, Le Tien Ha and Nguyen Nhu Dat
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IOPElectronic Journal, Journal of Physics: Conference Series AMSN08 - UK (Anh) Tập 187 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý
 
Trang 7/122 <12345678910...121122>