Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Some improvements of selection algorithms for spam email filtering

 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

STATE TRANSFORMATIONS OF TIME-VARYING DELAY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS TO STATE OBSERVER DESIGN

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS SERIES S Tập 10 Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the normality criteria of Montel and Bergweiler- Langley

 • Tác giả : T. V. Tan, N. V. Thin and V. V. Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: J. Math. Anal. Appl (SCI). Tập 448 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Normal family of meromorphic function sharing holomorphic functions and the converse of the Bloch principle

 • Tác giả : N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: To appear in Acta Mathematica Scientia (SCIE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A note on value distribution of difference polynomials

 • Tác giả : T. V. Tan and N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: To appear Math. Reports (SCIE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Reachable Sets Bounding for Switched Neural Networks Systems with Discrete, Distributed Delays and Bounded Disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters Tập 46 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

THE CHARACTERISTICS OF GmCHI GENE ISOLATED FROM SOYBEAN CULTIVARS WITH DIFFERENT ISOFLAVONE CONTENT

 • Tác giả : Le Thi Hong Trang 1,2 , Tran Thị Thanh Van 3 , Ho Manh Tuong 4 , Pham Thanh Tung 4 , Le Van Son 3 , Chu Hoang Mau 1*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Biology, Viet Nam, 38(2): 236-242; DOI: 10.15625/0866-7160/v38n2.7959 Tập 38 Số 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Expression analysis of recombinant Vigna radiata plant defensin 1 protein in transgenic tobacco plants

 • Tác giả : Hoang Thi Thao 1,2 , Nguyen Thi Ngoc Lan 1 , Ho Manh Tuong 3 , Nguyen Vu Thanh Thanh 4 , Le Van Son 3 , Chu Hoang Mau 1*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Applied Biology & Biotechnology Vol. 5 (01), pp. 070-075, Jan-Feb, 2017 Available online at http://www.jabonline.in DOI: 10.7324/JABB.2017.50112 Tập 5 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Expression of the ZmDEF1 gene and α-amylase inhibitory activity of recombinant defensin against maize weevils

 • Tác giả : Thi Xuan Thuy VI 1 , Hoang Duc LE 2 , Vu Thanh Thanh NGUYEN 3 , Van Son LE 2 , Hoang Mau CHU 4, *
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Turkish Journal of Biology (2017) 41: 98-104 (SCI-E) Tập 41 Số 1 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic tobacco

 • Tác giả : Lo Thi Mai Thu 1 , Vi Thi Xuan Thuy 1 , Le Hoang Duc 2 , Le Van Son 2 , Chu Hoang Ha 2 and Chu Hoang Mau 3*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Crop Breeding and Applied Biotechnology; 16: 213-218, 2016 Brazilian Society of Plant Breeding. Printed in Brazil http://dx.doi.org/10.1590/1984-70332016v16n3a32 (SCI-E) Tập 16 Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Study of microwave perfect absorber based on metamaterial

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 8 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Nghiên cúu sự mở rộng vùng tần số có chiết suất âm dựa trên cơ sở mô hình lai hóa plasmon bậc hai

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Sơn Tùng, Phan Thị Duyên, Ngô Đức Việt, Lí Nguyên Lê, Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 52 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Decisive role of the dielectric spacer on metamaterial hybridization

 • Tác giả : Phan Thi Duyen, Nguyen Thi Hien, Ngo Duc Viet, Nguyen Thanh Tung, and Vu Dinh Lam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 35 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG DẢI HẤP THỤ HOÀN HẢO SÓNG ĐIỆN TỪ DỰA TRÊN SIÊU VẬT LIỆU

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hương Liên, Nguyễn Thị Hải và Vũ Đình Lãm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Study, design and fabrication of polarization-independent metamaterials

 • Tác giả : Nguyen Thi Hien, Vu Đinh Qui, Trinh Thi Giang, Nguyen Thanh Tung, Vu Đinh Lam
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tập 2 Số 54 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Metamaterial-based perfect absorber: polarization insensitivity and broadband

 • Tác giả : Thi Hien Nguyen, Son Tung Bui, Trong Tuan Nguyen, Thanh Tung Nguyen, Young Pak Lee, Manh An Nguyen and Dinh Lam Vu
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 5 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Perfect absorber metamaterials: peak, multi-peak and broadband absorption

 • Tác giả : D. T. Viet, N. T. Hien, P. V. Tuong, N. Q Minh, P. T. Trang, L. N. Le, Y. P. Lee, V. D. Lam.
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 322 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Characterizations of a thermo-tunable broadband fishnet metamaterial at THz frequencies

 • Tác giả : Nguyen Thi Hien, Ly Nguyen Le, Pham Thi Trang, Bui Son Tung, Ngo Duc Viet, Phan Thi Duyen, Nguyen Manh Thang, Do Thanh Viet, YoungPak Lee, Vu Dinh Lam, Nguyen Thanh Tung
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 103 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Broadband negative refractive index obtained by plasmonic hybridization in metamaterials

 • Tác giả : Hien T. Nguyen, Tung S. Bui, Sen Yan, Guy A. E. Vandenbosch, Peter Lievens, Lam D. Vu and Ewald Janssens
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 109 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Quân Đội Việt Nam

 • Tác giả : Hoàng Thị Thu, Ngô Thị Thu Mai
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 7/156 <12345678910...155156>