Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Các dạng bài tập thực hành từ vựng - ngữ pháp theo hướng tích hợp nội dung các học phần khẩu ngữ, bút ngữ tiếng Nga trình độ sơ cấp
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Như Nguyệt
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Quốc gia Hà Nội/ Kỷ yếu hội thảo khoa học giảng dạy môn khoa học xã hội tại Khoa Ngoại ngữ: định hướng và thách thức Tập 1 Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-9892-04-2
Tóm tắt nội dung

Bài viết tập trung phân tích các dạng bài tập thực hành từ vựng – ngữ pháp theo hướng tích hợp nội dung giảng dạy các học phần Khẩu ngữ và Bút ngữ tiếng Nga trình độ sơ cấp tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên với mục đích biên soạn một cuốn bài tập thực hành từ vựng – ngữ pháp tiếng Nga trong giảng dạy liên môn nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp một cách đầy đủ; giúp sinh viên tự học, tự kiểm tra được năng lực, trình độ sử dụng tiếng Nga của bản thân.

Đính kèm: