Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Designing a Community Network in Language Teaching and Learning in Northern Provinces of Vietnam – A Proactive Approach of a Language School
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Hoàng Thị Ngọc Điểm, Trần Thị Nhi, Phùng Văn Huy
Nhà xuất bản / Tạp chí NXB Đại học Quốc gia Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 978-604-62-1691-9
Tóm tắt nội dung