Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Phạm Hoàng Hải, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên, 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng hệ thông tin địa lý(GIS) và phần mềm Mapinfo biên tập bản đồ du lịch tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Lê Minh Hải, Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý địa danh đường phố phục vụ quản lý đô thị

 • Tác giả : Trịnh Hữu Liên, Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 7, NXB Đại học Thái Nguyên, ISBN: 978-604-915-004-9, Thái Nguyên 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng hệ thông tin địa lý xây dựng bản đồ phân bố không gian online

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải, Nguyễn Lê Duy
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 110 Số 10 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thông tin địa lý và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 106 Số 6 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Sea level rise and flood risk in coastal areas of Vietnam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Trần Thị Lan Hương
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Sustainable Agriculture through ICT innovation, which will be held in Turin (Torino), Italy from the 23th until the 27th of June 2013. Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng hệ thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý không gian tại Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 104 Số 4 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ảnh hưởng nước biển dâng tới một số khu vực ven biển Việt Nam

 • Tác giả : Trần Thị Lan Hương, Trần Viết Khanh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 101 Số 1 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Vai trò của yếu tố tự nhiên đối với kinh tế, văn hóa dân tộc Dao ở miền núi phía bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Tiến Việt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Huế, tháng 9/2012, NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2012. Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Simulation impact of Climate change on agriculture land use sustainability using SALUS - WebGIS: Case study in Northern Vietnam

 • Tác giả : Thanh Van Hoang, Tien Yin Chou, Chih Yuan Chien, Viet Khanh Tran
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: World coference on computers in agriculture, Taipei, Taiwan, 2012. Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Actual situation and some solutions to improve Human Development Index in Vietnam

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Vũ Vân Anh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Demographic transision in Bac Kan province, Vietnam period 1999 – 2009 and forcasting the once for the next 10 years

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Bùi Thị Thanh Hương, Hà Thị Biên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on population Dynamism of Asia Issues and Challenges Ahead, 11-13 July 2011, ISBN 978-967-10127-6-5, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Sử dụng hệ thông tin địa lý GIS trong xây dựng và quản lý dữ liệu mạng lưới các trường THPT trên địa bàn TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Minh Hải
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2011
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thu hồi đất ở TPTN

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Lê Quang Tiến
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới phát triển KT-XH tỉnh Tuyên Quang

 • Tác giả : Trần Viết Khanh, Hoàng Thanh Vân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 65 Số 3 Năm 2010
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Thành lập bản đồ số hóa độ cao - Digital elevation model (DEM) trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 55 Số 7 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Các phức hệ magma xâm nhập và mối liên quan của chúng với khoáng sản ở Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 54 Số 6 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Phân tích ảnh hưởng của địa hình đến tai biến thiên nhiên tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 52 Số 4 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Bước đầu đánh giá kết quả sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học địa lý ở một số trường THPT miền núi

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 48 Số 4 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý

Ứng dụng phần mềm Ecxel thành lập biểu đồ nhiệt - ẩm trong nghiên cứu địa lý

 • Tác giả : Trần Viết Khanh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Tập 47 Số 2 Năm 2008
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Địa lý
 
Trang 5/125 <12345678910...124125>