Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút FDI vào phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Giải pháp xác định điểm cân bằng Cung - Cầu và dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập toàn cầu

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: KH&CN - Đại học Thái Nguyên Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Lạm phát – nguyên nhân gây bất ổn nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hằng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: KH&CN - Đại học Thái Nguyên Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Finite-time $H_{\infty}$ control of uncertain fractional-order neural networks

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyen Huu Sau
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Computational and Applied Mathematics (ISI) Năm 2020
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở thông qua chương trình hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thu Hồng
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 126 Số 13 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 126 Số 13 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Nông La Duy, Phạm Văn Tuân
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 183 Số 7 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Trần Văn Khánh, Nguyễn Trung Kiên
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 179 Số 3 Năm 2018
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng và biện pháp xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 175 Số 15 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Tăng cường quản lý công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Trịnh Tấn Hoài, Nguyễn Thế Tài
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 163 Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học của sinh viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Nguyễn Xuân Trường,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 163 Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Rèn luyên kỹ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 148 Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên thông qua hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 145 Số 15 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Trò chơi quân sự trong giáo dục quốc phòng, an ninh một số hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần rèn luyện tính kỷ luật cho sinh viên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Số 372 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Vị trí, vai trò và tác dụng của hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trong giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 133 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng và biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 125 Số 11 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý ở Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Đổi mới công tác quy hoạch phát triển và tuyển chọn đội ngũ giảng viên ở Trug tâm Giáo dục quốc phòng Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Giáo dục Tập 1 Số 329 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

Xây dựng nội dung chương trình hoạt động ngoại khóa lông ghép giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Hoàng Tinh, Vũ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Nghĩa,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên Tập 206 Số 13 Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học - Tâm lý học

New results on H_{\infty} control for nonlinear conformable fractional order systems

 • Tác giả : Mai Viết Thuận, Nguyen Thi Huyen Thu, Nguyen Huu Sau, Nguyen Thi Thanh Huyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Systems Science and Complexity (SCIE) Năm 2019
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học
 
Trang 5/133 <12345678910...132133>