Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng Vùng Đông Bắc Việt Nam

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn, Nguyễn Thu Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số 475 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của chính sách quản lý, bảo vệ rừng đến phát triển vốn rừng ở vùng đông bắc Việt Nam: thực trạng và những vấn đề đặt ra

 • Tác giả : Trần Đình Tuấn
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Kinh tế & Phát triển Số 226 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Nghiên cứu hiệu quả của mô hình tưới nông lộ phơi và mô hình tưới ngập thường xuyên cho lúa

 • Tác giả : Quyền Thị Dung, Ninh Văn Quý, Nguyễn Thị Thủy,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Tập 157 Số 12 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Nghiên cứu đặc điểm, tính chất đất và đánh giá hiệu quả của một số loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Trần Thị Thu Hiền, Đàm Xuân Vận, Quyền Thị Dung, Ninh Văn Quý,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Tập 17 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

Biến động hàm lượng một số chất dinh dưỡng trong đất nông nghiệp tại khu tái định cư Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

 • Tác giả : Ngô Văn Giới, Ninh Văn Quý, Trần Thị Ngọc Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đại học Thái Nguyên Năm 2012
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên-Môi trường

A note on Cartan's second main theorem for holomorphic curve intersecting hypersurface

 • Tác giả : N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Mathematical Analysis and Applications (SCI) Tập 452 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Characteristics optimization of powder mixed electric discharge machining using titanium powder for die steel materials

 • Tác giả : Tien-Long Banh, Huu-Phan Nguyen, Cuong Ngo, Duc-Toan Nguyen
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part E Journal of Process Mechanical Engineering (sci) Tập 0 Số 0 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Cơ khí - Động lực

An Improved Artificial Immune Network For Solving Construction Site Layout Optimization

 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF) Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Compact Detector Set for Artificial Immune Systems

 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Engineering and Technical Research Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Some improvements of selection algorithms for spam email filtering

 • Tác giả : Nguyễn Văn Trường
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

STATE TRANSFORMATIONS OF TIME-VARYING DELAY SYSTEMS AND THEIR APPLICATIONS TO STATE OBSERVER DESIGN

 • Tác giả : Dinh Cong Huong, Mai Viết Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS SERIES S Tập 10 Số 3 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

On the normality criteria of Montel and Bergweiler- Langley

 • Tác giả : T. V. Tan, N. V. Thin and V. V. Truong
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: J. Math. Anal. Appl (SCI). Tập 448 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

Normal family of meromorphic function sharing holomorphic functions and the converse of the Bloch principle

 • Tác giả : N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: To appear in Acta Mathematica Scientia (SCIE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

A note on value distribution of difference polynomials

 • Tác giả : T. V. Tan and N. V. Thin
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: To appear Math. Reports (SCIE) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

New Results on Reachable Sets Bounding for Switched Neural Networks Systems with Discrete, Distributed Delays and Bounded Disturbances

 • Tác giả : Mai Viết Thuận
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Neural Processing Letters Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Toán học

THE CHARACTERISTICS OF GmCHI GENE ISOLATED FROM SOYBEAN CULTIVARS WITH DIFFERENT ISOFLAVONE CONTENT

 • Tác giả : Le Thi Hong Trang 1,2 , Tran Thị Thanh Van 3 , Ho Manh Tuong 4 , Pham Thanh Tung 4 , Le Van Son 3 , Chu Hoang Mau 1*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Biology, Viet Nam, 38(2): 236-242; DOI: 10.15625/0866-7160/v38n2.7959 Tập 38 Số 2 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Expression analysis of recombinant Vigna radiata plant defensin 1 protein in transgenic tobacco plants

 • Tác giả : Hoang Thi Thao 1,2 , Nguyen Thi Ngoc Lan 1 , Ho Manh Tuong 3 , Nguyen Vu Thanh Thanh 4 , Le Van Son 3 , Chu Hoang Mau 1*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Applied Biology & Biotechnology Vol. 5 (01), pp. 070-075, Jan-Feb, 2017 Available online at http://www.jabonline.in DOI: 10.7324/JABB.2017.50112 Tập 5 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Expression of the ZmDEF1 gene and α-amylase inhibitory activity of recombinant defensin against maize weevils

 • Tác giả : Thi Xuan Thuy VI 1 , Hoang Duc LE 2 , Vu Thanh Thanh NGUYEN 3 , Van Son LE 2 , Hoang Mau CHU 4, *
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Turkish Journal of Biology; (2016) 40: © TÜBİTAK doi:10.3906/biy-1512-64 (SCI-E); In Press. Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

RNAi-mediated resistance to SMV and BYMV in transgenic tobacco

 • Tác giả : Lo Thi Mai Thu 1 , Vi Thi Xuan Thuy 1 , Le Hoang Duc 2 , Le Van Son 2 , Chu Hoang Ha 2 and Chu Hoang Mau 3*
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Crop Breeding and Applied Biotechnology; 16: 213-218, 2016 Brazilian Society of Plant Breeding. Printed in Brazil http://dx.doi.org/10.1590/1984-70332016v16n3a32 (SCI-E) Tập 16 Số 3 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Sinh học

Study of microwave perfect absorber based on metamaterial

 • Tác giả : Nguyễn Thị Hiền
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 8 Năm 2013
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Vật Lý
 
Trang 5/155 <12345678910...154155>