Tìm kiếm theo cụm từ
Các công trình khoa học đã công bố

An algorithm for the selection of effective error correction coding in wireless networks based on a lookup table structure

 • Tác giả : Thanh-Nam Pham, Ming-Fong Tsai, Tin-Yu Wu, Nadra Guizani
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Communication Systems (IJCS), Wiley. (SCI-EI) Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

A Cloud-Based Smart-Parking System Based on Internet-of-Things Technologies

 • Tác giả : Thanh-Nam Pham, Ming-Fong Tsai, Duc-Binh Nguyen, Chyi-Ren Dow
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: IEEE Access (SCI-EI)/ IF: 3.244 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tin học

Sử dụng kích dục tố huyết thanh ngựa chửa kích thích sinh sản đối với lợn nái Móng Cái nuôi tại khu vực miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khánh Quắc, Phan Văn Kiểm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Chăn nuôi- Hội Chăn nuôi Số 1 Năm 2005
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Phương pháp chuyển giao kỹ thuật có sự tham gia của nông dân và một số vấn đề trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả cũng như tính bền vẵng của kỹ thuật

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hà
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yêu Hội thảo khoa học Chuyển giao công nghệ phát triển nông thôn miền núi phía Bắc Việt Nam Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Nông nghiệp - Lâm nghiệp

Kết quả thăm dò hàm lượng progesterone trong thời gian động dục của ngựa nhằm xác định thời điểm rụng trứng phối giống thích hợp bằng phương pháp ELISA

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khánh Quắc, Phan Văn Kiểm, Đặng Đình Hanh, Nguyễn Hữu Trà, Nguyễn Quý Quỳnh Hoa
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Năm 2004
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Tình hình sinh sản của đàn bò tại một số khu vực của vùng trung du miền núi phía Bắc

 • Tác giả : Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Khánh Quắc, Phan Văn Kiểm
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và PTNT Năm 2002
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y - Thủy sản

Money demand and the welfare cost of inflation: Empirical evidence from East Asian countries

 • Tác giả : Nguyen Thanh Luan, Nguyen Anh Tuan
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 94 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Một số đặc điểm của câu nhân quả tiếng Việt được biểu hiện bằng động từ gây khiến "làm, khiến" (khảo sát trong Truyện đọc tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc Tập 1 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Vấn đề xác định câu nhân quả trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tập 1 Số 1 Năm 2017
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Về tính chất của mối quan hệ cú pháp giữa thành tố nguyên nhân và thành tố kết quả trong câu ghép nhân quả

 • Tác giả : Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Tập 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Về đặc điểm ngữ nghĩa của thành tố nguyên nhân trong câu nhân quả tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Tập 324 Số 5 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Góp thêm một số ý kiến về việc xác định hạt nhân ngữ nghĩa trong cấu trúc nghĩa biểu hiện của câu

 • Tác giả : Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Tập 318 Số 10 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Một số đặc điểm của cấu trúc có ý nghĩa nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ (khảo sát trong Truyện đọc tiểu học)

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống Tập 237 Số 7 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Câu nhân quả với vị ngữ được biểu hiện bằng động từ ngữ pháp trong tiếng Việt

 • Tác giả : Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Tập 300 Số 5 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Vấn đề phân tích ngữ pháp kiểu câu có ý nghĩa nhân quả được biểu hiện bằng quan hệ từ

 • Tác giả : Nguyễn Thị Thu Hà,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc Tập 1 Số 1 Năm 2009
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Об основной проблеме невербального общения у русских в процессе межкультурной коммуникации

 • Tác giả : Nguyễn Thị Như Nguyệt
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Số 21 Năm 2014
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học

Bàn về định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 156 Số 11 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014”

 • Tác giả : Phạm Thị Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế Tập 12 Số 463 Năm 2016
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học

Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 • Tác giả : Phạm Thị Nga, Nguyễn Thị Hạnh Hồng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN - ĐH Thái Nguyên Tập 141 Số 11 Năm 2015
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học
 
Trang 5/160 <12345678910...159160>