Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Bước đầu đối chiếu tính từ chỉ tâm trạng trong tiếng Anh với những từ tương đương trong tiếng Việt
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Dương Minh Phượng, Lê Thị Thảo,
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2019
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN
Tóm tắt nội dung