Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nâng cao khả năng khẩu ngữ tiếng Việt cho chuyên gia Hàn Quốc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN thông qua các trò chơi ngôn ngữ
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2018
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN
Tóm tắt nội dung

Nâng cao khả năng khẩu ngữ tiếng Việt cho chuyên gia Hàn Quốc tại Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN thông qua các trò chơi ngôn ngữ