Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Khảo sát lỗi sai của sinh viên Trung Quốc khi học tiếng Việt tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và những đề xuất khắc phục
Lĩnh vực Ngôn ngữ học
Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Anh, Hoàng Huyền Trang
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2017
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Khảo sát lỗi sai của sinh viên Trung Quốc khi học tiếng Việt tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên và những đề xuất khắc phục