Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Hoạt tính quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến của vật liệu nano compozit TiO2/MWCNTS điều chế bằng phương pháp thủy nhiệt
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Mai Xuân Trường, Trần Mạnh Cường, Hầu Văn Hướng, Bùi Đức Nguyên
Nhà xuất bản / Tạp chí Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 334-338 Tập 10 Số 1 Năm 2021
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung
Titanium dioxide nanocomposites/multi-walled carbon nanotubes (TiO2/MWCNTs) were successfully synthesized by hydrothermal 
method. The synthesized TiO2/MWCNTs nanocomposites (10, 30 and
50% TiO2/MWCNTs) nanocomposites were characterized with powder
X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscope(TEM) and UV–
visible diffuse reflection spectrum (DRS). The photocatalytic activity of
TiO2/MWCNTs nanocomposite for the degradation of Rhodamin B
(RhB) under visible light irradiation was studied. Compared with pure
TiO2 nanoparticles, the TiO2/MWCNTs nanocomposite displayed higher
photocatalytic activity for the degradation of RhB and the 30%
TiO2/MWCNTs photocatalyst exhibited the highest photocatalytic
activity.