Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất quinolin từ 3-clo-2-metylanilin
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Duong Nghĩa Bang, Nguyễn Đăng Đức, Hoàng Lâm, Yu. A. Sayapin, V. N. Komissarov, V.N. Minkin.
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên Tập 128 Số 14 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung