Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano SrTiO3 và Ag2O/SrTiO3
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Mai Xuân Trường, Ma Văn Chiến, Phạm Trung Dũng, Nguyễn Thị Tố Loan, Bùi Đức Nguyên
Nhà xuất bản / Tạp chí Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 10 – special issue 1 (2021) 339-343 Tập 10 Số 1 Năm 2021
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung
The pure SrTiO3 nanoparticles were synthesized by sol-gel method and
Ag2O loaded SrTiO3 (Ag2O/SrTiO3) was prepared by precipitation
method. The obtained samples were characterized with powder X-ray
diffraction (XRD), transmission electron microscope (TEM) and UV
visible diffuse reflection spectrum (DRS). The effect of Ag2O loading on
the photocatalytic activity of Ag2O/SrTiO3 nanoparticles for the
degradation of methyl orange (MO) as amodel pollutant under visible
light irradiation was studied. Compared with pure SrTiO3 nanoparticles,
the Ag2O/SrTiO3 nanoparticle displayed higher photocatalytic activity for
the degradation of methyl orange and the 5 % Ag2O/SrTiO3
photocatalyst exhibited the highest photocatalytic activity.