Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Tổng hợp và đặc trưng phức sắt – dextrin
Lĩnh vực Hóa - Công nghệ thực phẩm
Tác giả Nguyễn Đình Vinh, Dương Nghĩa Bang, Trương Thị Thảo, Trần Hoài Thu.
Nhà xuất bản / Tạp chí Tạp chí KH và CN Đại học Thái Nguyên Tập 118 Số 4 Năm 2014
Số hiệu ISSN/ISBN 1859-2171
Tóm tắt nội dung