Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vai trò của kỹ năng mềm đối với sinh viên các trường Đại học hiện nay
Lĩnh vực Giáo dục học - Tâm lý học
Tác giả Phạm Thị Bích Huệ,
Nhà xuất bản / Tạp chí Đại học Quốc Gia Năm 2020
Số hiệu ISSN/ISBN ISBN
Tóm tắt nội dung