Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Encoder

Combination of Ozone and Ceramic Raschig Ring to Improve Efficiency of Treatment of Landfill Leachate

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Asian Journal of Chemistry
 • Năm xuất bản:

DETERMINATION OF SEVERAL OPTIMAL CONDITIONS WITH TREATMENT OF ORGANIC COMPOUNDS OF LANDFILL LEACHATE IN VIETNAM BY COAGULATION PROCESS

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Журнал научных публикаций/АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК
 • Năm xuất bản:

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN BẰNG TÁC NHÂN O3 VÀ UV/O3

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam / Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • Năm xuất bản:

Kết hợp keo tụ và fenton xử lý các thành phần hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn

 • Tác giả : Văn Hữu Tập,  Mai Thi Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
 • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU TIỀN XỬ LÍ LÀM GIẢM COD VÀ MÀU NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH KEO TỤ

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Năm xuất bản:

KẾT HỢP KEO TỤ VÀ FENTON XỬ LÝ CÁC THÀNH PHẦN HỮU CƠ TRONG NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN CHẤT THẢI RẮN

 • Tác giả : Mai Thi Lan Anh, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH Công nghệ - ĐHTN
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>