Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN BẰNG TÁC NHÂN O3 VÀ UV/O3
Lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường
Tác giả Văn Hữu Tập, Đặng Xuân Hiển
Nhà xuất bản / Tạp chí Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam / Tạp chí Khoa học và Công nghệ Tập 51 Số 3 Năm 2013
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứ xử lí làm giảm COD, độ màu và TOC của nước rỉ rác Nam Sơn. Nước rỉ rác Nam Sơn chứa hàm lượng các chất hữu cơ cao như COD từ khoảng 1300 – 20000 mg/l. Việc sử dụng O3 và O3/UV để xử lí màu và các chất hữu cơ nước rỉ rác Nam Sơn trong phòng thí nghiệm cho thấy hiệu suất xử lí bằng hệ O3/UV có hiệu suất cao hơn so với hệ O3, cụ thể là hiệu suất xử lí COD cao hơn khoảng 1,7 lần và TOC cao hơn khoảng 1,5 lần. Từ kết quả nghiên cứu này, điều kiện phản ứng tối ưu đối với hệ O3 và O3/UV được xác định là pH = 8, thời gian phản ứng là 100 phút đối với hệ O3 và 80 phút với hệ O3/UV. Hiệu suất xử lí COD, độ màu và TOC bằng O3/UV đạt tương ứng là 66%, 87% và 67%.

Tải file BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN BẰNG TÁC NHÂN O3 VÀ UV/O3 tại đây