Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Nước rỉ rác

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU XỬ LÍ NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN BẰNG TÁC NHÂN O3 VÀ UV/O3

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam / Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 • Năm xuất bản:

Xử lý các thành phần hữu cơ khó phân hủy (COD) nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng Ozon

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên 2011, mã số ĐH2011-07-03 (đã nghiệm thu)
 • Năm xuất bản:

NGHIÊN CỨU TIỀN XỬ LÍ LÀM GIẢM COD VÀ MÀU NƯỚC RỈ RÁC BÃI CHÔN LẤP RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH KEO TỤ

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Năm xuất bản:

Xử lý các chất hữu cơ trong nước rỉ rác bãi chôn lấp chất thải rắn bằng UV/O3

 • Tác giả : Văn Hữu Tập, 
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội nghị khoa học lần thứ bảy trường Đại học khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>