Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Máy phát điện sức gió; Hoà lưới điện; DFIG generator; PID controller

Phân lập gen mã hóa protein vận chuyển lipit ở cây đậu xanh

  • Tác giả : Nguyễn Vũ Thanh Thanh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sinh học
  • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển mờ chỉnh định tham số bộ điều khiển PID

  • Tác giả : Đặng Danh Hoằng, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên
  • Năm xuất bản:

Thiết kế bộ điều khiển hòa lưới cho máy phát điện sức gió sử dụng máy điện cảm ứng nguồn kép DFIG

  • Tác giả : Lại Khắc Lãi, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên số 10/2011
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>