Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Nguyễn Phùng Quang, Cao Xuân Tuyển,
Nhà xuất bản / Tạp chí Tập 59 Năm 2007
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió.

Tải file Vấn đề khử sai lệch tĩnh và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió. tại đây