Tìm kiếm theo cụm từ
Chi tiết
Tên Các Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping
Lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa
Tác giả Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang
Nhà xuất bản / Tạp chí Năm 2006
Số hiệu ISSN/ISBN
Tóm tắt nội dung

Các Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping

Tải file Các Kết quả thực nghiệm điều khiển máy điện không đồng bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió áp dụng phương pháp thiết kế phi tuyến backstepping tại đây