Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Shifted Localization Principle

On the attached primes and Shifted Localization Principle for local cohomology modules

  • Tác giả : Trần Nguyên An, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí:
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>