Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: dominant poles

Model Reduction Based on Triangle Realization with Pole Retention

  • Tác giả : Nguyễn Hữu Công, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Applied Mathematical Sciences,Journals of Hikari Ltd
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>