Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Parametric convex programming

Further results on differential stability of convex optimization problems

  • Tác giả : Dương Thị Việt An, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>