Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: nông nghiệp hữu cơ

Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hữu cơ: Bài học cho Việt Nam

  • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền,  Nguyễn Khánh Doanh, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>