Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Compensation

Compensation and Benefits for Affected People at the Son La Hydropower Project in Vietnam

  • Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Huyền, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: International Journal of Humanities & Social Studies
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>