Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Transfer Function

Designing the Controller Based On the Approach of Hedge Algebras and Application for Temperaturecontrol Problem of Slab

  • Tác giả : Nguyễn Tiến Duy, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: American Journal Of Engineering Research (AJER)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>