Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: VAWT

Một số kết quả tính toán và thực nghiệm trong thiết kế turbine gió trục đứng đẳng hướng gió

  • Tác giả : Ngô Như Khoa, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn biến dạng lần thứ X
  • Năm xuất bản: 2011
 
Trang 1/1 <1>