Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Finite-time stabilization

Finite-time control analysis of nonlinear fractional-order systems subject to disturbances

  • Tác giả : Mai Viết Thuận, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (SCIE-Q2)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>