Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: Componentwise ultimate bounds; singular systems; time-varying delay; spositive systems

New results on reachable sets bounding for delayed positive singular systems with bounded disturbances

  • Tác giả : Mai Viết Thuận, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Journal of the Franklin Institute (SCIE-Q1, IF: 4.036)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>