Tìm kiếm theo cụm từ
Bài báo, công trình NCKH chứa keyword: H∞ control

Delay-Dependent and order-dependent control for fractional-order neural networks with time-varying delay

  • Tác giả : Mai Viết Thuận, 
  • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Differential Equations and Dynamical Systems (ESCI)
  • Năm xuất bản:
 
Trang 1/1 <1>